توجه:

آدرس اینترنتی سایت جشنواره کارآفرینی وتوسعه کسب‌وکارشریف به آدرس WWW.VCCUP.IR تغییر یافت. 

دانشگاه صنعتی شریف

حمایت کنندگان

انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور

انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور

فرم شرکت در جشنواره

دانشجویان

رایگان

شرکت کننده آزاد

رایگان