توجه ویژه جشنواره پنجم شریف به طرح های حوزه فضای مجازی
10 شهریور 1392
توجه ویژه جشنواره پنجم شریف به طرح های حوزه فضای مجازی

5 اُمین جشنواره سراسری کارآفرینی و توسعه کسب و کار شریف در حالی تا 30 مهرماه 92 تمدید شده است که مرکز ملی فضای مجازی بعنوان حامی اصلی بخش ویژه از طرح های حوزه فضای مجازی این رویداد حمایت خواهد کرد.

سرفصل های کلی این حوزه:
ـ ارتقای امنیت و دفاع سایبری (فضای مجازی)
ـ ارتقای تولید محتوای فضای مجازی
ـ ارتقای خدمات فضای مجازی
ـ ارتقای زیرساختهای فضای مجازی