شعر ارسالی به دبیرخانه جشنواره
18 شهریور 1392
شعر ارسالی به دبیرخانه جشنواره

شعرکارآفرینی

 

  کارآفرینی چیست دانی ای جناب                  خلق ایـده کشـف فرصتهای ناب

پا نهـادن درمســیری  پیــچ پیـچ                        ساختن ،گفتن ،پدیدازقعر ِِهیچ

  هضـم ابهــام وتحمـــل داشــتن                        در عــدم ، بــذر امیدی  کاشتن

   گفت استادی به گوشم این چنین                   فکرنو اصل  است وسرمایه قرین

                                                تا نباشـــد هـمـت از کارافــرین                         درهــم و دینــا ر مـاند  بر زمین

                                                بشنو تعــریف من ازکارافــرین                         جلوه ای از ذات خــلاق مبــیـن

                                                اوبد یع واوعــلیم واوحـق است                      فعـل ما رنگی ز نورمطلق است

                                                شعر"ایده "شکر،پرآوازه گشت                         بـردل اهل نظـر نیکـو نشست  محمد     ابراهیمی (ایده)

کارشناس ارشدکارافرینی

مربی کارافرینی دانشگاه حامع علمی کاربردی