خلاصه مطالب ارائه شده در جلسه آموزشی نوشتن طرح کسب و کار
21 اسفند 1390
خلاصه مطالب ارائه شده در جلسه آموزشی نوشتن طرح کسب و کار

خلاصه مطالب ارائه در جلسه آموزشی نوشتن طرح کسب و کار مورخ 14/12/1390، که با حضور برگزیدگان مرحله اول برگزار شد، بدین وسیله در سایت جشنواره قرار می‌گیرد. برگزیدگام محترم مرحله اول می‌توانند با دریافت این فایل ها نسبت به نوشتن طرح کسب و کار خود اقدام کنند.

لازم به ذکر است که مهلت ارائه طرح کسب و کار، 15 فرودین ماه 1391 می‌باشد که امید است برگزیدگان مرحله تا این تاریخ نسبت به ارسال طرح کسب و کار خود به دبیرخانه جشنواره اقدام فرمایند.

همچنین این فایل ها بطور جداگانه برای برگزیدگان مرحله اول ایمیل شده است.

این فایل ها را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.