بسته های حمایتی طرح های دانش بنیان در پنجمین جشنواره سراســـری شریف
10 شهریور 1392
بسته های حمایتی طرح های دانش بنیان
در پنجمین جشنواره سراســـری شریف

بسته های حمایتی طرح های دانش بنیان
در پنجمین جشنواره سراســـــــــری کارآفرینی و توسعه کسب و کار شریف
1. کمک بلاعوض نقدی
2. دریافت تسهیلات ارزان قیمت
3. دریافت  تسهیلات خط اعتباری دانش بنیان از بانک توسعه صادرات ایران
4. امکان استقرار در مرکز رشد فناوریهای پیشرفته دانشگاه سنعتی شریف 
5. امکان سرمایه گذاری توسط صندوق شریف و سایر سرمایه گذاران