بازتاب رسانه ای اخبار فراخوان و تمدید پنجمین جشنواره شریف
24 شهریور 1392
بازتاب رسانه ای اخبار فراخوان و تمدید پنجمین جشنواره شریف

بازتاب رسانه ای اخبار فراخوان و تمدید پنجمین جشنواره شریف

در خبرگزاری ها، سایت ها و رسانه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

#کارآفرین #کارآفرینی #جشنواره #کسبوکار