فراخون شرکت در دوره DISC
06 آبان 1392
فراخون شرکت در دوره DISC
با توجه به همکاری دبیرخانه پنجمین جشنواره شریف با مدرسه بین المللی کسب و کار تهران، پیشنهاد می شود آن دسته از عزیزانی که به دبیرخانه جشنواره طرح ارسال کرده اند جهت ثبت نام در دوره آموزشی این موسسه که به مورخ پنجشنبه و جمعه 9 و 10 آبان ماه جاری برگزار می شود
نام و مشخصات یک نفر از هر طرح را جهت ثبت نام به پاسخ این ایمیل ارسال نمایند.