نتایج نهایی داوری مرحله نخست پنجمین جشنواره کسب و کار شریف
19 آبان 1392
نتایج نهایی داوری مرحله نخست پنجمین جشنواره کسب و کار شریف