قالب طرح کسب و کار و شرکت نوپا
21 آبان 1392
قالب طرح کسب و کار و شرکت نوپا

آخرین مهلت تکمیل طرح های ارسالی به دبیرخانه پنجمین جشنواره سراسری کارآفرینی و کسب و کار شریف تا پایان آبان ماه می باشد.

بدیهی است طرح هایی که دیرتر از این موعد به دبیرخانه ارسال شوند مشمول کسر امتیاز و یا حتی خروج از جشنواره خواهند شد.

قالب طرح کسب و کار

قالب شرکت نوپا