گزارش تصوریری جلسات پرسش و پاسخ طرح ها با حضور داوران
10 آذر 1392